Projekt

Logos

Tytuł projektu: „Krążące sporadyczne komórki w diagnostyce i leczeniu endometriozy”.

Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0074/15-00

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2017

Cel projektu:  Cel projektu jest opracowanie innowacyjnej metody krążących sporadycznych komórek w diagnostyce i leczeniu endomteriozy (Circulating endometrail Cells). Założeniem przedmiotowego projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja następującej hipotezy:”U pacjentów z endometriozą można oddzielić od krwi obwodowej krążące pojedyncze komórki pochodzące z ognisk endometriozy(CECs). Komórki te mogą stanowić potencjalny wskaźnik i zapowiedź leczenia endometriozy. Mogą one pomóc w identyfikacji celów terapii endometriozy i zrozumieniu jej patogenezy. Komórki endometrium w kulturach in vitro mogą być używane jako nowy model testowy leków przeciw endometriozie”.

Rezultaty projektu:
•    Wykrycie krążących sporadycznych komórek endometrialnych CECs wprzebiegu choroby endometriozy z wykorzystaniem metody size-based filtracji.
•    Zbadanie zależności pomiędzy ilością występujących we krwi lub innych płynach ustrojowych CECs a poziomem hormonów w cyklu menstruacyjnym.
•    Charakterystyka molekularna wyhodowanych krążących sporadycznych komórek endometrialnych-CEC s in vitro culture w zakresie obecności specyficznych genów, w tym odpowiedzialnych za wrażliwość na wybrane leki
•    Opracowanie metody CECs in vitro culture w zakresie leczenia endometriozy.

Wartość projektu: 4 221 543,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 493 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 781 660,00 zł

Projekt współfinansowany w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”; Poddziałanie nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020